Dyplomanci


Instrukcja i zasady pisania pracy inżynierskiej/magisterskiej […]

Tematy prac magisterskich na rok akademicki 2016/2017

 1. Porównanie możliwości wybranych technologii UAS na przykładzie praktycznym
 2. Współczesne metody modelowania i wizualizacji 3D na przykładzie wybranego obiektu
 3. Integracja danych ze skaningu laserowego i fotogrametrycznych na wybranym przykładzie
 4. Aktualizacja SIP przy pomocy współczesnych technik mobilnego pozyskiwania danych
 5. Opracowanie i oprogramowanie algorytmu detekcji cech przy wykorzystaniu metod sztucznej inteligencji

Tematy prac inżynierskich na rok akademicki 2016/2017

 1. Analiza wybranego oprogramowania do generowania danych z UAS
 2. Porównanie możliwości mobilnych urządzeń GPS i ich zastosowanie w praktyce geodezyjnej
 3. Modelowanie i wizualizacja obiektów 3D na wybranym przykładzie
 4. Wykorzystanie metod fotogrametrii lotniczej do inwentaryzacji urbanistycznej.
 5. Zastosowanie technologii mobilnego pozyskiwania danych

Wykaz promowanych prac magisterskich 

2016

 1. AJ : „Analiza pomiarów mas ziemnych przy użyciu Bezzałogowych Systemów Latających na przykładzie pomiaru kopalni odkrywkowej Piskrzyn”
 2. TB, MCh : „Próba analitycznego odtworzenia geometrii obiektów oraz ich modelowania 3D na wybranym przykładzie”
 3. TK : „Wizualizacja 3D wnętrza kościoła Trójcy Przenajświętszej w Zabawie z wykorzystaniem danych pozyskanych z naziemnego skaningu laserowego”
 4. BJ : „Pomiar techniką skaningu laserowego oraz wizualizacja sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie”
 5. NP : „Zastosowanie sieci neuronowych w wykrywaniu linii energetycznych”
 6. DT : „Integracja danych ze skaningu laserowego i fotogrametrycznych na przykładzie budynku A0 AGH”
 7. OK : „Analiza danych pozyskanych z Bezzałogowego Statku Latającego w aspekcie dokładności i przydatności ortofotomapy w wybranym oprogramowaniu”
 8. KP: „Porównanie chmury punktów generowanej dla obiektu inżynierskiego dwoma metodami na przykładzie zapory w Solinie”
  _____________________
 9. ACz : „Teksturowanie obiektów 3D w wybranych programach”
 10. AJ : „Integracja danych ze skaningu laserowego i metody fotogrametrycznej na przykładzie cmentarza wojennego w Zabawie”
 11. SS : „Inwentaryzacja cmentarza za pomocą fotogrametrii naziemnej oraz lotniczej wykonywanej z bezzałogowych statków powietrznych”
 12. BS : „Współczesne metody wizualizacji 3D na przykładzie wybranego obiektu”

2015

1. MB : „Automatyczna klasyfikacja chmury punktów z lotniczego skaningu laserowego”
2. ŁB : „Porównanie oprogramowania do modelowania 3D chmury punktów”
3. JK (B) : „Propozycja systemu informacji przestrzennej dla Muzeum Wsi Kieleckiej”
4. DP, MP  : „Wykonanie modelu czołgu przy użyciu technologii skaningu laserowego oraz modelowania 3D”
5. MŻ : „Optymalizacja algorytmów klasyfikacji klasy gruntu na chmurach punktów w wybranych programach”

2014

 1. ŁC : „Analiza przydatności danych pozyskanych z UAV na wybranym przykładzie”
 2. PD : „Ekstrakcja elementów infrastruktury kolejowej z chmury punktów pochodzącej z lotniczego skaningu laserowego”
 3. KK : „Skaning laserowy jako metoda pozyskiwania danych 3D na przykładzie zabytkowej baszty w Zawadzie”
 4. PK : „Problematyka modelowania danych ze skaningu laserowego na przykładzie pomieszczeń Katedry Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska AGH”
 5. KP : „Wizualizacja pomnika „Przejście” w Zabawie w oparciu o dane pozyskane techniką skaningu laserowego”
 6. JS : „Ocena algorytmów i narzędzi do modelowania 3D danych pochodzących z naziemnego skaningu laserowego”
 7. JS : ” Inwentaryzacja obiektów przemysłowych przy pomocy technologii”
 8. AS : „Tworzenie numerycznego modelu terenu na podstawie danych uzyskanych z Bezzałogowych Systemów Latających opracowanych w programie Agisoft PhotoScan Professional”
 9. TS, MU : „Ocena możliwości wykorzystania danych oraz produktów przetwarzania pozyskanych z Bezzałogowych Statków Powietrznych”
 10. KW : „Wykorzystanie skaningu laserowego do wizualizacji komnaty „Sala pod ptakami” oraz „Rotundy Św. Feliksa i Adaukta” na Wawelu”

2013

1. MB : „Tworzenie własnych aplikacji w środowisku MATLAB na przykładzie kolorowania chmury punktów”
2. J
B : „Możliwości środowiska MATLAB w zaawansowanym przetwarzaniu obrazów cyfrowych
3. BB : „Analiza możliwości wybranych programów do skaningu laserowego” (ZAO)
4. AG : „Przydatność ortofotomap w systemach informacji przestrzennej na terenie województwa podkarpackiego” (ZAO)
5. EK : „Analiza aktualnych możliwości systemów do mobilnego skaningu laserowego” (ZAO)
6. DL : ” Wizualizacja 3D na przykładzie wybranego obiektu Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni” (ZAO)
7. ŁP : „Pomiar techniką skaningu laserowego oraz wizualizacja pomnika „Przejście” w Zabawie”
8. PP : „Trójwymiarowa wizualizacja obiektów architektonicznych na podstawie danych ze skaningu laserowego”
9. ŁR : „Integracja danych z naziemnego skaningu laserowego i fotogrametrii na przykładzie Wiatraka z Grzmucina”
10. JS : „Możliwości środowiska Matlab w zaawansowanym przetwarzaniu obrazów cyfrowych”

2012

 1. JA : „Wizualizacja 3D obiektów w wybranych programach”
 2. AG : „Integracja danych ze skaningu laserowego i metody fotogrametrycznej na przykładzie Domu Lekarza ze Skorzowa”
 3. EH : „Integracja danych fotogrametrycznych i za skaningu laserowego na wybranym przykładzie”
 4. JH : „Google Earth jako narzędzie przetwarzania informacji przestrzennych”
 5. MM : „Teksturowanie obiektów 3D w wybranych programach”
 6. KR : „Analiza możliwości praktycznego wykorzystania programu Scilab w przetwarzaniu obrazów cyfrowych”
 7. KZ : „Integracja danych fotogrametrycznych i za skaningu laserowego na wybranym przykładzie”
 8. MZ : „Budowa bazy danych GIS dla uzdrowiska Krynica-Zdrój”

2011

 1. AM : „Inwentaryzacja zabytków metodą integracji skaningu laserowego i fotogrametrii”

2010

 1. UD : „Fotogrametryczna rekonstrukcja obiektu nieistniejącego na podstawie zdjęć archiwalnych”
 2. JK, SM : „Wizualizacja 3D obiektów architektonicznych na podstawie danych ze skaningu laserowego i fotogrametrii”
 3. JS : „Wizualizacja 3D „domku organisty” z Bielin”
 4. SL : „Badanie ugięcia mostu Dębnickiego w Krakowie wybranymi metodami” (ZAO)
 5. NC : „Określenie przydatności technik fotogrametrycznych i skaningu laserowego w wybranych zagadnieniach inżynierskich” (ZAO)
 6. JS : „Integracja danych ze skaningu laserowego, fotogrametrii naziemnej i lotniczej na przykładzie budynku AGH-C4”
 7. IK : „Wykonanie aerotriangulacji na przykładzie archiwalnych zdjęć obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego”
 8. AL : „Technologia opracowania Numerycznego Modelu Terenu  na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego”
 9. AM : „Technologia generowania ortofotomapy na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego”

2009

 1. GL : „Optymalne metody modelowania 3D dla wizualizacji obiektów architektonicznych”

2008

 1. MG : „Wykonanie modelu trójwymiarowego obiektu architektonicznego na podstawie danych fotogrametrycznych oraz przy użyciu programu 3D Studio Max”
 2. DG : „Opracowanie ortofotomapy z archiwalnych zdjęć miasta Krakowa”
 3. AK : „Opracowanie ortofotomapy z archiwalnych zdjęć miasta Krakowa”

2007

 1. NL : „Budowa bazy danych GIS dla Tatrzańskiego Parku Narodowego na przykładzie wybranego oprogramowania”
 2. MS : „Wizualizacja 3D skansenu w Tokarni przy użyciu metod fotogrametrycznych”

2006

 1. TK : „Technologia skaningu laserowego na wybranym przykładzie”
 2. TŻ : „Projekt toru kolarskiego”

2005

 1. AF : „Porównanie efektywności automatycznego generowania Numerycznego Modelu Terenu ze zdjęć lotniczych dla różnych systemów”
 2. TCh : „Oprogramowanie algorytmu do automatycznego pomiaru znaczków tłowych”
 3. TK : „Projekt i realizacja lotu fotogrametrycznego z wykorzystaniem systemu EZtrack na przykładach prac realizowanych przez firmę MGGP Aero”
 4. MŁ : „Możliwości wykonywania analiz GIS przy pomocy oprogramowania PCI Geomatica”
 5. ŁO : „Automatyczna aerotriangulacja – funkcjonalność, możliwości, perspektywy”
 6. AP : „Kompresja JPEG”
 7. JP : „Wykorzystanie skaningu laserowego w pomiarach bliskiego zasięgu”
 8. MP : „Merging wybranych kanałów zobrazowań satelitarnych i zdjęć lotniczych z rejonu aglomeracji krakowskiej”
 9. AT : „Możliwości wykorzystania zdjęc lotniczych w analizach zmian pokrycia terenu przy użyciu fotogrametrii cyfrowej”

2004

 1. JU : „Budowa numerycznego modelu terenu metodą automatyczną i półautomatyczną na przykładzie fragmentu obszaru miasta Krakowa”

Wykaz  promowanych prac inżynierskich

2016

 1. MM : „Badanie zmian pokrycia terenu dla obszaru Krakowa i okolic w wybranym okresie czasowym”
 2. AS : „Procedural modelling of 3D cities”
 3. ES : „Modelowanie budynku w 3D z wykorzystaniem technologii tachimetrii, fotogrametrii oraz skaningu laserowego”

2015

 1. MC: „Google Earth jako środowisko modelowania 3D”
 2. AŁ : „Środowisko Google Earth jako narzędzie do modelowania 3D”
 3. PŁ : „Porównanie możliwości mobilnych urządzeń GPS i ich zastosowanie w praktyce geodezyjnej”
 4. MM : „Porównanie podrecznych urządzeń GPS oraz funkcjonalności geoportali”
 5. ST : „Google Maps jako nowoczesne narzędzie w GIS”
 6. DT: „Modelowanie 3D na podstawie pomierzonej chmury punktów”
 7. MW : „Wizualizacja obiektu 3D pozyskanego metodą skaningu laserowego na wybranym przykładzie”

2014

 1. MA : „Charakterystyka dokładności i możliwości zastosowania odbiorników GPS-GIS”
 2. MB : „Charakterystyka dokładności i możliwości zastosowania odbiorników GPS-GIS”
 3. MJ : „Analiza dokładności odbiornika GPS, Modelowanie budynku, Analiza porównawcza portali geoinformacyjnych”
 4. AK : „Mobile GIS. Analiza portali geoinformacyjnych”
 5. AJ : „Analiza dokładności odbiornika GPS, Modelowanie budynku, Analiza porównawcza portali geoinformacyjnych”
 6. ŁM : „Charakterystyka dokładności i możliwości zastosowania odbiorników GPS-GIS”

2013

 1. KK, MR : „Porównanie możliwości wybranych mobilnych urządzeń GPS”
 2. AM : „Analiza wpływu deniwelacji terenu na niejednorodność skali pionowego zdjęcia lotniczego”
 3. TN : „GIS jako narzędzie do wspomagania projektowania”
 4. DP, MP : „Wykonanie fotoplanu muralu Silva Rerum”
 5. TS : „Modelowanie budynku 3D w programie SketchUp dla Google Earth”
 6. KZ : „Porównanie metod klasyfikacji nadzorowanej w programach PCI Geomatica i ILWIS”
 7. AJ : „Wizualizacja 3D Oczyszczalni ścieków „Bieławin” w Chełmie przy zastosowaniu programu Google SketchUp 8″ (IS)
 8. MJ, AJ : „Analiza dokładności obbiornika GPS, modelowanie budynku, analiza porównawcza portali geoinformacyjnych”

2012

 1. MS : „Wizualizacja 3D na przykładzie wybranego obiektu Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni” (ZAO)
 2. AL : „Modelowanie budynków w portalach geoinformacyjnych na wybranym przykładzie”  (IS)

2011

 1. AA : „Analiza metod określania objętości mas ziemnych na przykładzie danych z kopalni Bełchatów” (ZAO)

2010

 1. ŁB : „Mapa centrum Krakowa na podstawie „Planu Kołłątajowskiego” z 1785 roku” (ZAO)
 2. JP : „Portale geoinformaycjne: dostępność danych geoprzestrzennych i możliwości modelowania 3D”

2009

 1. TS : „Wykorzystanie skaningu laserowego w pomiarach inżynierskich” (ZAO)